Usługi opiekuńcze dzielą się ze względu na zakres usług na:

 • Usługi opiekuńcze zwykłe:

  • zaspokajanie potrzeb dnia codziennego (zakupy w sklepie spożywczym / przemysłowym, przygotowanie / dostarczanie posiłków, asystowanie w przyjmowaniu posiłków)
  • sprzątanie pomieszczeń, w których przebywa podopieczny, utrzymanie w czystości urządzeń sanitarnych, pomoc w higienie ciała podopiecznego (mycie, czesanie, kąpiel, wymiana bielizny osobistej itp.)
  • zabiegi pielęgnacyjne zalecone przez lekarza, podawanie leków, ustalanie wizyt lekarskich, realizacja recept w aptece, kontakt z lekarzem rodzinnym w sprawach dotyczących zdrowia, w szczególności w nagłych przypadkach
  • zaspokajanie potrzeb psychospołecznych: aktywność fizyczna, spacery, wychodzenie z domu, rozmowy, czytanie książek, oglądanie TV, spotkania z sąsiadami i przyjaciółmi, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych
   

 • Usługi opiekuńcze specjalistyczne, dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju niepełnosprawności:

  • nauka podstawowych czynności i umiejętności do samodzielnego życia: zaspokajanie podstawowych potrzeb życiowych, nauka dbałości o higienę ciała i środowiska domowego, organizacja czasu wolnego, nauka interpersonalna – relacji z domownikami, sąsiadami, przyjaciółmi, współpracownikami, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, wsparcie w znalezieniu i utrzymaniu pracy, pomoc w gospodarowaniu środkami pieniężnymi
  • wsparcie w procesie leczenia: dostęp do świadczeń zdrowotnych, ustalanie terminów wizyt lekarskich, badań diagnostycznych i zabiegów medycznych, realizacja recept w aptece, zmiana opatrunków, mycie i pomoc w zaspokajaniu potrzeb fizjologicznych
  • rehabilitacja podopiecznego zgodnie z zaleceniem lekarza
   

 • Usługi opiekuńcze specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi:

  Obejmują usługi opiekuńcze wymienione powyżej oraz pomoc mieszkaniowa dla podopiecznego – uzyskanie mieszkania, organizacja drobnych napraw i remontów, likwidacja barier architektonicznych.

Jak uzyskać usługi opiekuńcze z pomocy społecznej?

 1. Zgłoszenie i opis sytuacji

  Należy zgłosić samodzielnie lub z pomocą osoby drugiej (telefonicznie, ustnie na wizycie, na piśmie (w tym też korzystając z poczty elektronicznej) do miejscowego ośrodka pomocy społecznej (OPS) potrzebę skorzystania z usług opiekuńczych zwykłych lub specjalistycznych.

  Należy opisać sytuację zdrowotną, osobistą, materialną, mieszkaniową, uzasadniając wskazać jakiej pomocy potrzeba.

 2. Wywiad środowiskowy

  Pracownik socjalny z właściwego OPS przeprowadzi wywiad środowiskowy, polegający na wizycie pracownika socjalnego w domu osoby ubiegającej się o wsparcie społeczne, w celu oceny konieczności świadczenia usług opiekuńczych oraz ich faktyczny zakres potrzeb.

  Ważne! Jeśli nie wyrazisz zgody na wywiad środowiskowy, wniosek zostanie automatycznie odrzucony przez OPS.

 3. Dokumenty potrzebne przy ubieganiu się o usługi opiekuńcze

  Należy zgromadzić dokumenty, o które poprosi pracownik socjalny. Przepisy nie określają jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku o przyznanie usług opiekuńczych, ale z podstawowych dokumentów należy posiadać:

  • dowód osobisty lub inny potwierdzający tożsamość (cudzoziemiec – dokument określający jaki jest jej status w Polsce);
  • decyzję w sprawie przyznania renty/emerytury/świadczenia przedemerytalnego/emerytury pomostowej/renty socjalnej i inne;
  • orzeczenie o niepełnosprawności;
  • zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło i inne;
  • jeśli się uczysz - zaświadczenie o kontynuowaniu nauki w szkole;
  • jeśli jesteś rolnikiem – zaświadczenie urzędu gminy o powierzchni gospodarstwa rolnego oraz dowód opłacania składek na ubezpieczenie społeczne rolników;
  • jeśli jesteś osobą bezrobotną - decyzja starosty o uznaniu za osobę bezrobotną, o przyznaniu prawa do zasiłku dla bezrobotnych, świadczenia szkoleniowego, stypendium, dodatku aktywizacyjnego albo świadczenia o pozostawaniu w ewidencji bezrobotnych lub poszukujących pracy.

  Ważne! Jeśli starasz się o specjalistyczne usługi opiekuńcze, potrzebujesz zaświadczenia od lekarza rodzinnego o potrzebie przyznania takich usług, z uzasadnieniem konieczności ich przyznania i określeniem, jakich usług pacjent potrzebuje.

  Pracownik socjalny przeprowadzający wywiad środowiskowy może domagać się od osoby ubiegającej się o pomoc w postaci usług opiekuńczych oraz członków jego rodziny złożenia oświadczeń o dochodach i stanie majątkowym. Jeśli odmówicie złożenia takich oświadczeń, Ośrodek Pomocy Społecznej nie udzieli zgody na przyznanie świadczeń.

 4. Decyzja o przyznaniu usług opiekuńczych

  Decyzja o przyznaniu lub nie przyznaniu usług opiekuńczych (zwykłych lub specjalistycznych) zostanie wydana przez OPS w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku.

  W sprawach bardzo pilnych wywiad środowiskowy przeprowadzany jest w ciągu dwóch dni od złożenia wniosku, a decyzja podejmowania jest wcześniej. Każda sprawa rozpatrywana jest przez Ośrodek Pomocy Społecznej indywidualnie.

contact

Nie znalazłeś pomocnych materiałów?

Pomóż nam rozwijać pomocnik online dla opiekunów osób nieuleczalnie chorych w domach. Napisz do nas i zgłoś temat, którego brakuje.

NAPISZ DO NAS