Wizyty domowe lekarza i pielęgniarki POZ

Pielęgniarka środowiskowa / rodzinna

Opieka pielęgniarska w ramach POZ obejmuje:

 • rozpoznawanie warunków i potrzeb zdrowotnych podopiecznych,
 • rozpoznawanie problemów pielęgnacyjnych,
 • planowanie i realizowanie opieki pielęgnacyjnej,
 • realizacja zleceń lekarskich,
 • udzielanie pielęgniarskich świadczeń profilaktycznych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych wykonywanych samodzielnie,
 • edukacja zdrowotna, profilaktyka chorób i promocja zdrowia.

Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa

 • Opieka nad obłożnie i przewlekle chorym przebywającym w domu.
 • Może nią być objęty pacjent, który nie wymaga leczenia w warunkach stacjonarnych, jednak ze względu na istniejące problemy zdrowotne potrzebuje systematycznej i intensywnej opieki pielęgniarskiej w warunkach domowych.
 • Opieka ta jest realizowana we współpracy z lekarzem POZ. Świadczenia pielęgniarskie domowe udzielane są na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, do którego dołącza się kartę oceny pacjenta według skali Barthel.
 • Do pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej mogą być zakwalifikowani pacjenci, którzy:

  - w ocenie opartej na skali Barthel otrzymali 40 punktów lub mniej

  Skala Barthel – skala, która pozwala na ocenę chorego pod względem jego zapotrzebowania na opiekę innych osób. Bierze się w niej pod uwagę między innymi czynności życia codziennego: spożywanie posiłków, poruszanie się, siadanie, ubieranie się i rozbieranie, utrzymanie higieny osobistej, korzystanie z toalety, kontrolowanie czynności fizjologicznych.

  - nie korzystają w tym samym czasie z domowej opieki dla pacjentów wentylowanych mechanicznie, hospicjum domowego, stacjonarnego zakładu opiekuńczego (opiekuńczo-leczniczego lub pielęgnacyjno-opiekuńczego)

  - nie są w ostrej fazie choroby psychicznej
   

 • Kartę oceny chorego kierowanego do objęcia pielęgniarską opieką długoterminową domową wystawia lekarz POZ oraz pielęgniarka POZ. Niezbędne jest skierowanie.
 • Świadczenia można uzyskać w ośrodkach realizujących pielęgniarską opiekę domową (np. centra medyczne, centra opieki domowej, Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej, Gminne Ośrodki Zdrowia) lub w gabinetach pielęgniarek domowych.

Zespół hospicjum domowego

 • świadczenie opieki zdrowotnej udzielane przez lekarzy, pielęgniarki, psychologów, rehabilitantów i fizjoterapeutów;
 • leczenie farmakologiczne;
 • leczenie bólu zgodnie z wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia (drabina analgetyczna);
 • leczenie innych objawów chorobowych;
 • zapobieganie powikłaniom;
 • bezpłatne wypożyczanie przez hospicja domowe wyrobów medycznych i środków pomocniczych (np. inhalatory, glukometry, wózki inwalidzkie, kule, sprzęt do pomiaru ciśnienia krwi);
 • badania zlecone przez lekarza zatrudnionego w hospicjum domowym

 

Świadczenia hospicjum w warunkach domowych udzielane są przy zachowaniu całodobowego dostępu przez 7 dni w tygodniu do lekarza i pielęgniarki, porad lekarskich w zależności od potrzeb (nie rzadziej niż 2 w miesiącu), wizyt pielęgniarskich w zależności od potrzeb (nie rzadziej niż 2 w tygodniu).

Rehabilitacja lecznicza

 • Skierowanie na zabiegi fizjoterapii w warunkach domowych wystawia lekarz podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), a także inni lekarze specjaliści.
 • Świadczenia udzielane są pacjentom z zaburzeniami funkcji motorycznych spowodowanymi:
  •    ogniskowymi uszkodzeniami mózgu (stanami po zatorach mózgowych, udarach krwotocznych mózgu, urazach) - w okresie do 12 miesięcy od dnia powstania ogniskowego uszkodzenia mózgu;
  •    ciężkimi uszkodzeniami centralnego i obwodowego układu nerwowego (5 stopień skali oceny stopnia niepełnosprawności zwanej skalą Rankina; warunku tego nie stosuje się wobec osób do ukończenia 18 roku życia);
  •    uszkodzeniem rdzenia kręgowego - w okresie do 12 miesięcy od dnia powstania tego uszkodzenia;
  •    chorobami przewlekle postępującymi, w szczególności: miopatiami, chorobą Parkinsona, zapaleniem wielomięśniowym, rdzeniowym zanikiem mięśni, guzami mózgu, procesami demielinizacyjnymi, kolagenozami, przewlekłymi zespołami pozapiramidowymi, reumatoidalnym zapaleniem stawów;
  •    chorobami zwyrodnieniowymi stawów biodrowych lub kolanowych oraz po zabiegach endoprotezoplastyki stawu - w okresie do 6 miesięcy od dnia wykonania operacji;
  •    złamaniami, obrażeniami i amputacjami kończyn dolnych - w okresie do 6 miesięcy od dnia złamania, obrażenia lub amputacji;
  •    osobom w stanie wegetatywnym lub apalicznym.
   
 • Termin domowej lekarskiej porady rehabilitacyjnej, wizyty fizjoterapeutycznej lub zabiegów w domu ustalisz po otrzymaniu skierowania w gabinecie lub zakładzie rehabilitacyjnym, który ma podpisaną umowę z NFZ.
 • NFZ finansuje do 80 dni zabiegowych w roku kalendarzowym, nie więcej niż pięć zabiegów dziennie.
 • Rehabilitacja w warunkach domowych nie może być łączona ze świadczeniami hospicjum domowego. W zespole hospicjum domowego jest fizjoterapeuta.

Inne świadczenia

 • Lekarze specjaliści - w uzasadnionych przypadkach wynikających ze stanu zdrowia realizują także wizyty w domu chorego. Jeżeli zachodzi taka konieczność, lekarz kierujący do specjalisty powinien wskazać, czy chory wymaga udzielenia porady w domu. Potrzebę takiej wizyty może zgłosić opiekun chorego.
 • W razie konieczności, w uzasadnionych medycznie przypadkach, lekarz lub pielęgniarka realizują świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w domu chorego. Wezwania telefoniczne, w tym dotyczące świadczeń udzielanych przez pielęgniarkę w ramach ciągłości leczenia są realizowane - w celu sprawnego ich wykonania - przez właściwy punkt nocnej i świątecznej pomocy POZ.
 • Zespół żywienia dojelitowego i pozajelitowego.
 • Wspomaganie oddychania (wentylacja mechaniczna). Świadczeniami mogą być objęci pacjenci, którzy mają zapewnione odpowiednie warunki domowe i rodzinę lub opiekunów prawnych przeszkolonych w zakresie pielęgnacji i obsługi aparatury medycznej oraz udzielania pierwszej pomocy. Opiekę nad pacjentem z niewydolnością oddechową sprawuje zespół długoterminowej opieki domowej, składający się z lekarza, pielęgniarki i fizjoterapeuty. Maksymalna częstotliwość i liczba wizyt domowych ustalana jest indywidualnie przez lekarza.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

 • Usługi opiekuńcze przyznaje ośrodek pomocy społecznej, ustalając jednocześnie ich zakres, okres i miejsce świadczenia.

Opracowanie na podstawie informacji NFZ i Ministerstwa Zdrowia.

Sprawdź rzeczywistą dostępność usług w twoim regionie.

contact

Nie znalazłeś pomocnych materiałów?

Pomóż nam rozwijać pomocnik online dla opiekunów osób nieuleczalnie chorych w domach. Napisz do nas i zgłoś temat, którego brakuje.

NAPISZ DO NAS